top of page

OECD GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ RAPORLARI

Küçük Çocuklar

01Kaynak.jpg

Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımındaki Kalite Hakkında Yapılan Araştırmalardan Çıkarılan Dersler

Hayatın ilk yılları, bir çocuğun sonraki yıllardaki gelişimi ve öğrenmesinin temelini oluşturur. Geçtiğimiz yıllarda birçok ülke, erken çocukluk eğitimi ve bakımına (EÇEB) yönelik mali desteklerini artırmıştır. Son yıllarda ise, tartışmanın odağı EÇEB hizmetlerinin makul fiyatlar ile verilmesinden bu hizmetlerin kalitesinin artırılmasına kaymıştır. Özellikle dezavantajlı çocuklarla ilgili kuvvetli kanıtlar ortaya koyan giderek artan sayıdaki araştırma, çocuklara yönelik faydaların öneminin, erken çocukluk hizmetlerinin kalite düzeyine bağlı olacağını iddia eder.

Politika belirleyiciler, bütçe kısıtlamalarını göz önüne alarak çocukların gelişimi ve erken dönem öğrenmelerini sağlamada en önemli unsur olan kalite boyutları ile ilgili son bilgi tabanını temel almaktadır. Bununla birlikte, mevcut çalışmalar genellikle dar odaklı veya ilgili program ya da ulusal düzeyde sonuçlarla sınırlıdır. Bu kitap, bu konu ile ilgili bilgi tabanını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kitap, erken çocukluk eğitimi ile verilen bakımın yapısı (örneğin çocuk-personel oranları, personel eğitimi ve nitelikleri), süreç kalitesi (örn, personel-çocuk etkileşimleri ve gelişim faaliyetlerinin kalitesi) arasındaki ilişkiye dair uluslararası bir literatür taraması ve meta-analizden dersler çıkarmakla birlikte bu derslerle çocuk gelişimi ve öğrenimi arasında bağlantı kurmaktadır. 

Bu rapor, edinilen temel anlayışlar ile gelecekteki araştırmalara yönelik tavsiyeler ile sona erer. Bu kitap, Avrupa Birliği ile ortak şekilde finanse edilmiştir.

Güçlü Bir Başlangıç V Çocuklar

02Kaynak.jpg

Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımından İlkokula Geçiş

Erken çocukluk eğitiminden ilkokula geçiş tüm çocuklar için büyük bir adım olup, gittikçe daha fazla çocuk bu adımı deneyimlemektedir. Kaliteli geçişler, iyi hazırlanmalı ve çocuk merkezli olmalı, işbirliği içerisinde hareket eden eğitimli personeller tarafından yönetilmeli, uygun ve uyumlu bir müfredat bu sürece rehberlik etmelidir. Bu gibi geçişler, erken öğrenme ve bakımın olumlu etkilerinin ilkokul ve sonraki dönemlerde devam etme olasılığını artırır. Söz konusu geçiş politikaları, geçtiğimiz on yıl içinde pek çok ülkenin gündeminde olmasına karşın, OECD ülkelerinin bu geçişlere dair ne tür plan, uygulama, yönetim ve takip stratejileri izledikleri konusunda çok az araştırma yapılmıştır. Literatürdeki bu boşlukların doldurulması, ilk çocukluk yıllarında tutarlı, adil ve sürdürülebilir politikalarının tasarlanması açısından önem arz etmektedir.

Bu rapor, ayrıntılı ülke raporları ile geçiş politikaları ve uygulamaları hakkında geliştirilen bir anketten yararlanarak söz konusu durumu 30 OECD ve ortak ülke bağlamında değerlendirerek karşılaştırmaktadır. Geçişlerin organize edilme ve yönetim süreçleri ile birlikte erken çocukluk eğitimi ve bakım ortamları ile okullar arasında profesyonel, pedagojik ve gelişimsel sürekliliği sağlamaya yönelik politika ve stratejilere odaklanmaktadır. Bu rapor, katılımcı ülkeler tarafından vurgulanan temel politika sorunları ile bu sorunları aşmaya yönelik birçok pratik stratejiyi ele almaktadır. Rapor, gelecekteki politika gelişimine rehberlik edecek altı “önemli” hususu belirterek sona erer.

Güçlü Bir Başlangıç 2017

03Kaynak.jpg

Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımına İlişkin Temel OECD Göstergeleri

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (EÇEB), ilerleyen yaşlardaki beceri gelişimi, refah ve öğrenmenin temellerini atmaya yardımcı olabilir. Ülkelerin EÇEB hizmetleri ve sistemlerini iyileştirebilmeleri için güncel, güvenilir ve karşılaştırılabilir uluslararası bilgilere ihtiyaçları vardır. OECD, 15 yıldan fazla bir süredir politika analizi yapmakta ve EÇEB ile ilgili yeni veriler toplamaktadır. Bu rapor, bütün temel EÇEB göstergelerini ilk defa tek bir çalışmada bir araya getirmektedir. EÇEB sistemleri ve hizmetlerine dair kapsamlı bir incelemenin yanı sıra son reformlar hakkında veriler ve bilgiler içermektedir. Rapor, erişim ve yönetişim, eşitlik, finansman, müfredat, öğretim işgücü ve ebeveynlerin yükümlülükleri gibi konuları ayrıntılı şekilde ele almaktadır. Bu kapsamda, EÇEB sektörünün iyileştirilmesine yönelik temel problemler belirlenmiştir.

Raporda, 35 OECD ülkesi ve bazı ortak ülkelerle ilgili yaklaşık 45 grafik ve verinin yanı sıra birçok yeni materyal yer almaktadır. üç yaşın altındaki çocuklara EÇEB hizmetlerinin sağlanması ve katılım yoğunluğu hakkında yeni veriler ortaya koymaktadır (gelişmiş ortam tipolojisi bağlamında). Bunun yanı sıra, EÇEB personellerinin profili (örn, yeterlilik seviyesi, öğretmen maaşı ve çalışma zamanının organizasyonu) ve EÇEB’ye erişimde eşitliğe dair yeni göstergeler verilmiştir. Yeni yayınlanan PISA 2015 analizleri, EÇEB hizmetleri yıl sayısı ve 15 yaşında erişilen akademik performans arasındaki ilişki ile EÇEB katılımının sağlık, refah ve anne istihdam edilebilirliği üzerindeki etkilerini vurgulamaya yardımcı olmaktadır.

Güçlü Bir Başlangıç IV

04Kaynak.jpg

Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımında Kalite Takibi

Araştırmalar, erken çocukluk eğitimi ve bakımında kalitenin önemli olduğunu belirtir. Giderek artan sayıda ülke, bu programlardaki kalite ve hesap verebilirliği sağlamak için takip sistemleri kurmaktadır. Bu yeni çalışma, ülkelerin çocuk gelişimi kapsamında hizmet ve personel kalitesini artırmak için bu sistemleri nasıl geliştirip kullanabileceğini ele almaktadır. Politika yapıcıların, takip uzmanlarının ve bu alandaki uygulayıcıların kendi takip politikalarını ve uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olmak için uluslararası bir bakış açısı ve somut örnekler sunmaktadır.

Güçlü Bir Başlangıç III

05Kaynak.jpg

Kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı İçin Gerekenler

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (EÇEB) çocuklar, ebeveynler ve genel kapsamda topluma yönelik çok sayıda faydaya sahiptir. Bununla birlikte, “kalite” ile doğru orantılıdır. Kaliteyi göz ardı ederek hizmetlere erişimi artırmak, ya çocuklar açısından iyi sonuçlar doğurmaz ya da toplum için uzun vadede verim sağlamaz. 

Bu yeni çalışma, kalite ile ilgili üç husus üzerinde durmaktadır: kalitenin ne olduğunu tanımlama ve EÇEB hizmetlerinde kaliteyi artırabilecek beş politika aracını ana hatlarıyla açıklama. Bunun yanı sıra, politika belirleyicilerin söz konusu politika araçlarını başarılı bir şekilde ve kısa süre içerisinde hayata geçirebilmeleri için araştırma özetleri, uluslararası karşılaştırmalar, ülkelerden örnekler, öz yansıtma sayfaları vb. gibi pratik araçları sağlamaktadır. 

Güçlü Bir Başlangıç II

06Kaynak.jpg

Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı

Erken çocukluk eğitimi ve bakımına (EÇEB) dair yirmi OECD ülkesini ele alan bu inceleme, erken çocukluk politikalarını etkileyen sosyal, ekonomik, kavramsal ve araştırma faktörlerini açıklar. Bu faktörler arasında kadınların işgücü piyasasına katılımını artırma, iş ve aile sorumlulukları çerçevesinde kadınlar için daha eşit bir ortam oluşturma, OECD ülkelerinin karşılaştığı demografik zorluklarla yüzleşme ve özellikle erişim, kalite, çeşitlilik, çocuk yoksulluğu ve eğitim dezavantajı konularını ele alma bulunmaktadır. Güçlü Bir Başlangıç II Raporu, katılımcı ülkelerin bir önceki Güçlü Bir Başlangıç Raporunda (OECD, 2001) genel hatları verilen başarılı EÇEB politikasının temel faktörleri kapsamında kaydettiği ilerlemeyi ana hatlarıyla belirtir. EÇEB alanında benimsenen yeni politika girişimlerine dair birçok örnek ortaya koyar. Yazarlar, çalışmanın sonunda ise hükümetlerin eleştirel bağlamda daha fazla dikkat etmesi gereken on politika alanını sıralar. Kitap, ayrıca 20 katılımcı ülkenin tamamındaki EÇEB sistemlerine yönelik genel bir değerlendirme sunan ülke profillerini de içermektedir.

Güçlü Bir Başlangıç

07Kaynak.jpg

Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı

Erken çocukluk eğitimi ve bakımının kalitesinin ve bu hizmetlere erişimin iyileştirilmesi, OECD üyesi ülkelerde önemli bir politika önceliği haline gelmiştir. İlk çocukluk yıllarının, hayat boyu öğrenmenin ilk adımı ve başarılı bir eğitim, sosyal ve aile hayatının önemli bir bileşeni olduğuna dair görüş giderek daha fazla kabul görmektedir. Ülkeler, bu alanda politika geliştirmek için çeşitli stratejiler benimsemiştir – bu stratejiler, ülkelerin değerleri ve inançları içerisinde gömülüdür. Özellikle, erken çocukluk politikası ve bu politikanın uygulanması, küçük çocuklar hakkındaki kültürel ve sosyal inançlarla, ailelerin ve devletin rolleriyle ve erken çocukluk eğitimi ve bakımının ulusal ve uluslararası amaçlarıyla güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Ancak ülkelerin problem ve sorunları genel olarak benzerdir. 

Daha önce yapılan çalışmalardan daha geniş ve daha bütüncül bir yaklaşım ortaya koyan bu kitap, 12 OECD ülkesindeki önemli politika gelişmeleri ve sorunlarının karşılaştırmalı bir analizini sunmakta, yenilikçi yaklaşımları vurgulamakta ve çeşitli ülkelere uyarlanabilecek politika seçenekleri önermektedir. Çocuk ve ailenin refahını geliştirecek politikalar ortaya koyma konusunda en umut verici stratejiler nelerdir? Rapor, kaliteli erken çocukluk eğitimi ve bakımına adil erişim oranını artırmak isteyen karar vericilerin uygulayabileceği başarılı bir politikanın sekiz temel parçasını ortaya koyar.

bottom of page